Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Affiliates
free forum


Đề thi chuyên Tin Lê Quý Đôn [Hot ]

Go down

Đề thi chuyên Tin Lê Quý Đôn [Hot ]

Bài gửi  whitelion244 on 20/7/2010, 6:14 am

Laughing
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009 - 2010
KHÁNH HÒA Môn thi: TIN HỌC (Đề chuyên)
------------ Ngày thi: 20/6/2009
(Thời gian: 150 phút – Không kể thời gian giao đề)
---------------------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC

Yêu cầu kỹ thuật:
+ Có kiểm tra dữ liệu khi nhập từ bàn phím.
+ Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal.
+ Các tập tin chương trình nguồn phải đặt tên tương ứng là: BL1.PAS, BL2.PAS, BL3.PAS và
BL4.PAS.
=========================== =========================== =============
=
Bài 1: (4 điểm)
Viết chương trình nhập chu vi của một hình chữ nhật sau đó in ra diện tích lớn nhất mà
hình chữ nhật đó có thể có được.

Ví dụ:
Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Nhap chu vi hinh chu nhat: 34
Nhap chu vi hinh chu nhat: 8

Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: 72.25
Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: 4.00


Bài 2 : (6 điểm)
Viết chương trình nhập từ bàn phím một số tự nhiên N (0 < N ≤ 100). Hãy liệt kê và đưa
ra màn hình các cách phân tích số N thành tổng của ba số tự nhiên khác nhau. Nếu không có
cách nào hãy in ra màn hình câu thông báo ‘KHONG CO’.

Ví dụ:
Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Nhap so N: 4

Nhap so N: 6

Nhap so N: 8
KHONG CO

6 = 1 + 2 + 3

8 = 1 + 2 + 5
8 = 1 + 3 + 4

Bài 3: (7 điểm)
Cho một hình vuông ABCD với độ dài cạnh là a (a là số nguyên dương, 1 ≤ a ≤ 50). Một
điểm M chạy trên đoạn BC và một điểm N chạy trên đoạn CD với CN = BM = x (x là một số
nguyên không âm, 0 ≤ x ≤ a).
Viết chương trình tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN khi
M, N di động, với độ dài cạnh hình vuông được nhập từ bàn phím.

Đề thi chính thức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2009 – 2010 1/2

A B
x

M
aD N CĐề thi chính thức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2009 – 2010 2/2

Ví dụ:
Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Nhap do dai canh cua hinh vuong ABCD: 10
Nhap do dai canh cua hinh vuong ABCD: 8

Gia tri lon nhat cua tam giac AMN: 50.0
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri lon nhat: 0
Gia tri nho nhat cua tam giac AMN: 37.5
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri nho nhat: 5

Gia tri lon nhat cua tam giac AMN: 32.0
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri lon nhat: 0
Gia tri nho nhat cua tam giac AMN: 24.0
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri nho nhat: 4


Bài 4: (3 điểm)
Nhập vào một số tự nhiên N (1 < N ≤ 65355). Hãy kiểm tra số N vừa nhập có phải là số
nguyên tố hay không? Nếu đúng thì thông báo ra màn hình đây là số nguyên tố, ngược lại thì
phân tích số N thành tích các thừa số nguyên tố.

Ví dụ:
Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Nhap 1 so tu nhien: 37

Nhap 1 so tu nhien: 30

Nhap 1 so tu nhien: 3456

Nhap 1 so tu nhien: 677
37 la so nguyen to

30 duoc tach thanh tich cac thua so nguyen to: 2. 3. 5

3456 duoc tach thanh tich cac thua so nguyen to: 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3

677 la so nguyen to
---------- HẾT ----------
Đề thi này có 02 trang;
Giám thị không giải thích gì thêm.

SBD: ……………/Phòng: …………
Giám thị 1: …………………………
Giám thị 2: …………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2008-2009

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN TIN HỌC (chuyên)

Lưu ý chung: Học sinh có thể viết theo cách khác, chương trình chạy cho kết quả đúng, cho điểm tối
đa, ngược lại chấm theo hướng dẫn sau đây. Tùy theo mức độ sai, trừ điểm hợp lý, tổng số điểm không
quá 50% điểm tối đa.

Bài 1: 4.0 điểm
- Khai báo biến hợp lí, rõ ràng: 0.5 điểm
- Nhập giá trị chu vi từ bàn phím:
+ Có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 1.5 điểm
+ Không có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 1.0 điểm
- Tính đúng diện tích lớn nhất mà hình chữ nhật có thể đạt được: 2.0 điểm

Bài 2: 6.0 điểm
- Khai báo biến hợp lí, rõ ràng: 0.5 điểm
- Nhập giá trị N từ bàn phím:
+ Có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 1.0 điểm
+ Không có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 0.5 điểm
- Sử dụng 3 vòng For để quét các trường hợp
+ Nếu học sinh sử dụng có loại trừ: 2.0 điểm
+ Ngược lại mỗi vòng for bắt đầu từ 1: 1.0 điểm
- Tìm ra đúng kết quả theo yêu cầu: 2.5 điểm

Bài 3: 7.0 điểm
- Khai báo biến hợp lí, rõ ràng: 0.5 điểm
- Nhập giá trị cạnh hình vuông từ bàn phím:
+ Có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 1.0 điểm
+ Không có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 0.5 điểm
- Viết được công thức tính tam giác AMN: 2.5 điểm
- Tìm diện tích tam giác AMN lớn nhất với giá trị x: 1.5 điểm
- Tìm diện tích tam giác AMN nhỏ nhất với giá trị x: 1.5 điểm

Bài 4: 3.0 điểm
- Khai báo biến hợp lí, rõ ràng: 0.5 điểm
- Nhập giá trị số tự nhiên N từ bàn phím:
+ Có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 0.5 điểm
+ Không có kiểm tra theo yêu cầu của đề: 0.0 điểm
- Kiểm tra số tự nhiên N là số nguyên tố: 1.0 điểm
- Phân tích N thành các thừa số nguyên tố (N không là số nguyên tố): 1.0 điểm

1. Chương trình:
==============================================================
================================================ ==============
Program Bai1;
Uses Crt;
Var cv, Smax: real ;
begin
repeat
clrscr;
write('Nhap chu vi hinh chu nhat: '); readln(cv);
until (cv>0);
Smax := sqr(cv/4);
writeln('Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: ',Smax:0:2);
readln;
end. ==============================================================
================================================ ==============
Program bai2;
uses crt;
var n,i,j,k:longint;
kt:byte;
begin
clrscr;
kt:=0;
repeat
clrscr;
write('Nhap so N:');
readln(n);
until n <= 100;

for i:=1 to n - 2 do
for j:=i+1 to n-1 do
for k:=j+1 to n do
if ((i + j + k) = n) and (i<>j) and (j<>k) then
begin
writeln(n,' = ',i, ' + ',j, ' + ',k);
kt:=kt+1;
end;
if kt=0 then write('KHONG CO');
readln;
end.
==============================================================
==============================================================
program bai3;
uses crt;
var x,j,a,S_abcd,luu,luu1:longint;
Max,Min,Dt_amn:real;
begin
(* Nhap do dai canh a *)
repeat
clrscr;
write('Nhap do dai canh cua hinh vuong ABCD: '); readln(a);
until (a>1) and (a<=50);
S_abcd := a*a; {Dien tich hinh vuong}
Max := S_abcd/2;
Min := Max;
for x := 0 to a do
begin
{Dien tich tam giac AMN}
Dt_amn := S_abcd-(a*x)/2-((a-x)*x)/2-((a-x)*a)/2;
if Dt_amn<Min then
begin
luu := x; Min := Dt_amn;
end;
if Dt_amn > Max then
begin
Max := Dt_amn; luu1 := x;
end;
end;
writeln('Gia tri lon nhat cua dien tich tam giac AMN: ',Max:0:1);
writeln('Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri lon nhat: ',luu1);
writeln('Gia tri nho nhat cua dien tich tam giac AMN: ',Min:0:1);
writeln('Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri nho nhat: ',luu);
readln;

end.
==============================================================
============================================================= =

Program bai4;
uses crt;
Var m, n: longint;
dem,i:integer;
Begin
repeat
clrscr;
Write('Nhap mot so tu nhien:'); readln(n);
Until (n>1) and (n<=65355);
i:=2;
while (n mod i <> 0) do
i := i+1;
if i=n then
writeln(n,' la so nguyen to')
else {tach so n thanh cac thua so nguyen to}
begin
dem:=0;
m:=n;
Write(n,' duoc tach thanh cac thua so nguyen to = ');
While (m mod 2 = 0) do
Begin
dem:=dem+1;
m:=m div 2;
write('2');
if m>0 then write('.');
End;
i:=3;
While (m > 2) do
Begin
While (m mod i = 0) do
Begin
dem:=dem+1;
m:=m div i;
write(i);
if m>2 then write('.');
End;
i:=i+2;
End;
End;
Readln;
End.
==============================================================
2. Dữ liệu test khi chấm
==============================================================
Bài 1:
Dữ liệu Test:
Cv = 16
Dt = 16

Cv = 45
Dt = 126.56

Cv = 7
Dt = 3.06

Bài 2:
Dữ liệu Test:
N = 12
Æ 1 + 2 + 9
Æ 1 + 3 + 8
Æ 1 + 4 + 7
Æ 1 + 5 + 6
Æ 2 + 3 + 7
Æ 2 + 4 + 6 Æ 3 + 4 + 5

N = 5
KHONG CO

N = 7
Æ 1 + 2 + 4

Bài 3:
Dữ liệu Test:
a = 17
Max_amn = 144.5
x = 0
Min_amn = 108.5
x = 8

a = 16
Max_amn = 128.0
x = 0
Min_amn = 96.0
x = 8

a = 40
Max_amn = 800.0
x = 0
Min_amn = 600.0
x = 20

Bài 4:
Dữ liệu Test
N = 56
Æ 2.2.2.7

N= 17
Æ Nguyen to

N= 78
Æ 2.3.13

N= 97
Æ Nguyen to

N= 300
Æ 2.2.3.5.5

whitelion244

Tổng số bài gửi : 5
Points : 7
Reputation : 0
Join date : 20/07/2010
Age : 23

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết